Twój rozwój
naszą sprawą


Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw z Województwa Śląskiego

Projekt jest realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Poddziałania 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców
i ich pracowników w zakresie rozwoju Przedsiębiorstwa

O projekcie

Projekt: „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego”, realizowany jest przez Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania

 • Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach w partnerstwie z:
 • MDDP Spółka Akcyjna Akademia Biznesu Sp.K. w Warszawie
 • Akademia WSB
 • WASKO S.A. w Gliwicach

Okres realizacji: od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2021 roku.

Wartość projektu: 50 009 538,48 PLN, w tym dofinansowanie z UE 41 796 926,48 PLN.

Celem Projektu jest poprawa do końca 2021 roku kompetencji i kwalifikacji 5 478 pracowników i osób z kadry zarządzającej, zgodnie z potrzebami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt jest skierowany do właścicieli, wspólników, partnerów, kadry zarządzającej i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego, zatrudnionych na umowy o pracę oraz na umowy cywilno-prawne. Grupa docelowa to 5 478 pracowników i osób z kadry zarządzającej z 1 300 firm.

o projekcie

 Jak uzyskać dofinansowanie

Aby otrzymać do 80% dofinansowania na szkolenia i doradztwo wystarczy samodzielnie wybrać usługi rozwojowe z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), oznaczone informacją o możliwości dofinansowania. Opcja ta dotyczy znakomitej większości wpisanych do BUR usług.

BUR jest to ogólnopolska, bezpłatna baza internetowa z usługami rozwojowymi dla firm, administrowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie można otrzymać na usługi rozwojowe, czyli:

 • Szkolenia i kursy zawodowe, mające na celu nabycie nowych kwalifikacji lub ich podwyższenie
 • Kursy poszerzające wiedzę w dziedzinach przydatnych w firmie
 • Studia podyplomowe, łącznie ze studiami MBA
 • Doradztwo dla pracowników
 • Mentoring i coaching
 • E-learning.

UWAGA! Dofinansowanie nie obejmuje kursów i szkoleń, których przeprowadzenie jest wymagane przepisami prawa (np. szkolenia BHP).

Od 01.04.2019 r. zgodnie z zaktualizowanym Opisem Podmiotowego Systemu Finansowania Studia Podyplomowe zostały wykluczone z możliwości dofinansowania.

Korzyści wyboru oferty z Bazy Usług Rozwojowych to m. in.:

 • Możliwość dofinansowania.
 • Profesjonalizm – oferowane w BUR usługi świadczone są przez zweryfikowane przez PARP instytucje, które dysponują wymaganymi akredytacjami i certyfikatami.
 • Pewność – usługi oferowane w BUR podlegają systemowi ocen, wystawianych przez korzystających z nich przedsiębiorców. System ocen jest obligatoryjny, co umożliwia porównanie ich poziomu i jakości pomiędzy różnymi oferentami.
 • Unikalność oferty – za pośrednictwem modułu „Tablica ogłoszeń” istnieje możliwość stworzenia usług pod konkretne, dedykowane zamawiającemu przedsiębiorcy potrzeby (usługi „na miarę”).

Kwota dofinansowania zależy od tzw. zmiennej kwoty przeliczeniowej (zkp), określanej kwartalnie przez Komitet Sterujący PSF. Obecnie wynosi ona 7 500 PLN i jest średnią kwotą dofinansowania przypadającą na jednego uczestnika w ramach jednej umowy. Od dnia 01.04.2019 r. maksymalna kwota dofinansowania do usługi rozwojowej wynosi 5 000 PLN.

To przedsiębiorca decyduje, w ramach ww. warunków brzegowych, z jakich usług rozwojowych skorzysta i za jaką kwotę.

Poziom dofinansowania wynosi od 50% do 80% wartości usługi i zależy od wielkości przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa średnie

50%

50
50

Przedsiębiorstwa małe

70%

70
70

Przedsiębiorstwa mikro

80%

80
80

UWAGA! W przypadku przedsiębiorstw małych i średnich istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania do 80%, w przypadku spełnienia dodatkowych warunków i kryteriów. (dostępne TUTAJ)

Podstawowe kryteria zaliczenia przedsiębiorstwa do odpowiedniej grupy MMŚP:

 • Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 zatrudnionych pracowników oraz obrót nie większy niż 50 mln EUR bądź suma bilansowa nie większa niż 43 mln EUR
 • Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników oraz obrót bądź suma bilansowa nie większe niż 10 mln EUR
 • Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników oraz obrót bądź suma bilansowa nie większa niż 2 mln EUR.

Dokumenty

Wszystkie aktualne i archiwalne dokumenty dostępne są na stronie Lidera Projektu w zakładce ‚Wzory dokumentów’.

 

Przedsiębiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Operatora oraz do przysłania drogą elektroniczną na adres operator@wasko.pl  nowej, zaktualizowanej Karty Usługi, przy czym niezwłocznie, znaczy bez zbędnej zwłoki, licząc od momentu, kiedy dowie się o dokonanych zmianach w Karcie Usługi przez podmiot świadczący usługi rozwojowe. Operator przypomina, że zgodnie z par. 9 ust.2 i 3 Umowy o dofinansowanie Przedsiębiorca ma obowiązek wraz z Kartą usługi dostarczyć Formularze korygujące uczestników (jeśli następuje zmiana danych zawartych w formularzu).

Partnerzy projektu

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa

RIPH

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

WASKO S.A.

WASKO S.A.

Akademia Biznesu MDDP

Akademia Biznesu

RODO w projekcie

Informacje zawarte w dokumentacji zgłoszeniowej do Projektu „Wsparcie rozwojowe dla mikro, małych i średnich firm z województwa śląskiego”.

 1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Śląskie z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – e-mail: daneosobowe@slaskie.pl.
 2. Przesłanką umożliwiającą legalne przetwarzanie moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt c) oraz art. 9 ust. 2 pkt g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu IZ RPO od dnia przekazania. Dane będą przetwarzane do dnia 30 czerwca 2021 r.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi projektu, w szczególności:
  1. udzielenia wsparcia
  2. potwierdzenia kwalifikowalności wydatków
  3. monitoringu
  4. ewaluacji
  5. badań i analiz
  6. kontroli
  7. audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje
  8. sprawozdawczości
  9. rozliczenia projektu
  10. odzyskiwania wypłaconych operatorowi środków dofinansowania
  11. zachowania trwałości projektu
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez:
  1. Operatora – Lidera w projekcie Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 36,
   44-100 Gliwice, adres e-mail: operatorpsf@riph.com.pl;
  2. Partnera w projekcie:
   • MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k., Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa, Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: dane@akademiamddp.pl
   • Akademię WSB, ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: iod@wsb.edu.pl
   • WASKO S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice, Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: iod@wasko.pl;
  3. Instytucję Zarządzającą RPO WSL;
  4. Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 30; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – e-mail: iod@wup-katowice.pl;
  5. instytucje kontrolne upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa;
  6. Instytucje dokonujące ewaluacji Programu, upoważnione do przetwarzania danych przez Administratora danych osobowych;
  7. O powierzeniu danych osobowych do przetwarzania innym podmiotom Uczestnik projektu zostanie poinformowany w drodze pisemnej.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo żądać od Operatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wymienione prawa będą traktowane w sposób określony w artykułach 13 do 19 Rozdziału III: „Prawa osoby, której dane dotyczą” RODO
 7. Uczestnik projektu ma prawo do wniesienia skargi do Operatora, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej RPO WSL lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, tym niemniej z uwagi na wymogi obowiązujących przepisów prawa jest konieczne dla objęcia wsparciem w ramach projektu.

 

Podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Kontakt

Operator projektu:

Ośrodek Szkoleniowy przy WASKO S.A.

ul. Barlickiego 23, 44-100 Gliwice
tel.: (32) 706 10 91 w. 5

operator@wasko.pl

Gliwice – godziny funkcjonowania:
Poniedziałek 8:00 – 15:00

Wtorek 8:00 – 15:00

Środa 8:00 – 15:00

Czwartek 8:00 – 15:00

Piątek 8:00 – 15:00

 

Infolinia

+48 32 706 10 91, wew. 5


WASKO S.A.

Biuro Obsługi Klienta

ul. Barlickiego 23, 44-100 Gliwice

NIP: 954-23-11-706, REGON: 276703584, KRS: 0000026949


program współfinansowany przez Unię Europejską
Zwiększ czcionkę
Wysoki kontrast