Twój rozwój
naszą sprawą


Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw z Województwa Śląskiego

Projekt jest realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Poddziałania 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców
i ich pracowników w zakresie rozwoju Przedsiębiorstwa

O projekcie

Projekt: „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego”, realizowany jest przez Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania

 • Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach w partnerstwie z:
 • MDDP Spółka Akcyjna Akademia Biznesu Sp.K. w Warszawie
 • Akademia WSB
 • WASKO S.A. w Gliwicach

Okres realizacji: od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2021 roku.

Wartość projektu: 50 009 538,48 PLN, w tym dofinansowanie z UE 41 796 926,48 PLN.

Celem Projektu jest poprawa do końca 2021 roku kompetencji i kwalifikacji 5 478 pracowników i osób z kadry zarządzającej, zgodnie z potrzebami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt jest skierowany do właścicieli, wspólników, partnerów, kadry zarządzającej i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego, zatrudnionych na umowy o pracę oraz na umowy cywilno-prawne. Grupa docelowa to 5 478 pracowników i osób z kadry zarządzającej z 1 300 firm.

o projekcie

Jak uzyskać dofinansowanie

Aby otrzymać do 80% dofinansowania na szkolenia i doradztwo wystarczy samodzielnie wybrać usługi rozwojowe z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), oznaczone informacją o możliwości dofinansowania. Opcja ta dotyczy znakomitej większości wpisanych do BUR usług.

BUR jest to ogólnopolska, bezpłatna baza internetowa z usługami rozwojowymi dla firm, administrowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie można otrzymać na usługi rozwojowe, czyli:

 • Szkolenia i kursy zawodowe, mające na celu nabycie nowych kwalifikacji lub ich podwyższenie
 • Kursy poszerzające wiedzę w dziedzinach przydatnych w firmie
 • Studia podyplomowe, łącznie ze studiami MBA
 • Doradztwo dla pracowników
 • Mentoring i coaching
 • E-learning.

UWAGA! Dofinansowanie nie obejmuje kursów i szkoleń, których przeprowadzenie jest wymagane przepisami prawa (np. szkolenia BHP).

Od 01.04.2019 r. zgodnie z zaktualizowanym Opisem Podmiotowego Systemu Finansowania Studia Podyplomowe zostały wykluczone z możliwości dofinansowania.

Korzyści wyboru oferty z Bazy Usług Rozwojowych to m. in.:

 • Możliwość dofinansowania.
 • Profesjonalizm – oferowane w BUR usługi świadczone są przez zweryfikowane przez PARP instytucje, które dysponują wymaganymi akredytacjami i certyfikatami.
 • Pewność – usługi oferowane w BUR podlegają systemowi ocen, wystawianych przez korzystających z nich przedsiębiorców. System ocen jest obligatoryjny, co umożliwia porównanie ich poziomu i jakości pomiędzy różnymi oferentami.
 • Unikalność oferty – za pośrednictwem modułu „Tablica ogłoszeń” istnieje możliwość stworzenia usług pod konkretne, dedykowane zamawiającemu przedsiębiorcy potrzeby (usługi „na miarę”).

Kwota dofinansowania zależy od tzw. zmiennej kwoty przeliczeniowej (zkp), określanej kwartalnie przez Komitet Sterujący PSF. Obecnie wynosi ona 7 500 PLN i jest średnią kwotą dofinansowania przypadającą na jednego uczestnika w ramach jednej umowy. Od dnia 01.04.2019 r. maksymalna kwota dofinansowania do usługi rozwojowej wynosi 5 000 PLN.

To przedsiębiorca decyduje, w ramach ww. warunków brzegowych, z jakich usług rozwojowych skorzysta i za jaką kwotę.

Poziom dofinansowania wynosi od 50% do 80% wartości usługi i zależy od wielkości przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa średnie

50%

50
50

Przedsiębiorstwa małe

70%

70
70

Przedsiębiorstwa mikro

80%

80
80

UWAGA! W przypadku przedsiębiorstw małych i średnich istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania do 80%, w przypadku spełnienia dodatkowych warunków i kryteriów. (dostępne TUTAJ)

Podstawowe kryteria zaliczenia przedsiębiorstwa do odpowiedniej grupy MMŚP:

 • Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 zatrudnionych pracowników oraz obrót nie większy niż 50 mln EUR bądź suma bilansowa nie większa niż 43 mln EUR
 • Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników oraz obrót bądź suma bilansowa nie większe niż 10 mln EUR
 • Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników oraz obrót bądź suma bilansowa nie większa niż 2 mln EUR.

Dokumenty

Informujemy, że od dnia 01.04.2019 r. wprowadzone zostały nowe wzory wszystkich dokumentów projektowych u wszystkich Partnerów naszego projektu.

 

Dokumenty zgłoszeniowe – do pobrania >>>

Wszystkie aktualne dokumenty dostępne są na stronie Lidera Projektu w zakładce ‚Wzory dokumentów’

Przedsiębiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Operatora oraz do przysłania drogą elektroniczną na adres operator@wasko.pl  nowej, zaktualizowanej Karty Usługi, przy czym niezwłocznie, znaczy bez zbędnej zwłoki, licząc od momentu, kiedy dowie się o dokonanych zmianach w Karcie Usługi przez podmiot świadczący usługi rozwojowe.

 

Umowa wsparcia – do pobrania >>>

Wszystkie aktualne dokumenty dostępne są na stronie Lidera Projektu w zakładce ‚Wzory dokumentów’

 

Dokumenty do rozliczenia dotacji – do pobrania >>>

Wszystkie aktualne dokumenty dostępne są na stronie Lidera Projektu w zakładce ‚Wzory dokumentów’

 

Dokumenty pomocnicze – do pobrania >>>

Wszystkie aktualne dokumenty dostępne są na stronie Lidera Projektu w zakładce ‚Wzory dokumentów’

Partnerzy projektu

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa

RIPH

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

WASKO S.A.

WASKO S.A.

Akademia Biznesu MDDP

Akademia Biznesu

WASKO S.A.
Biuro Obsługi Klienta
ul. Barlickiego 23
44-100 Gliwice

 

godziny funkcjonowania:

Gliwice – godziny otwarcia >>>

Ośrodek Szkoleniowy przy WASKO S.A.
ul. Barlickiego 23, 44-100 Gliwice
tel.: (32) 706 10 91 w. 5
operator@wasko.pl

Poniedziałek 8:00 – 15:00

Wtorek 8:00 – 15:00

Środa 8:00 – 15:00

Czwartek 8:00 – 15:00

Piątek 8:00 – 15:00

Infolinia +48 32 706 10 91 wewn. 5


NIP: 954-23-11-706
REGON: 276703584
KRS: 0000026949

program współfinansowany przez Unię Europejską
Zwiększ czcionkę
Wysoki kontrast