Usługi zdalne – ważne informacje!

IP RPO WSL – WUP Katowice rekomenduje Operatorom PSF umożliwianie, na wniosek Przedsiębiorcy, realizacji usług rozwojowych w trybie zdalnym. Niemniej jednak aby usługi takie mogły zostać uznane za kwalifikowalne muszą spełniać poniższe warunki:

~  zajęcia muszą odbywać się w czasie rzeczywistym zgodnym z harmonogramem w BUR (np. z wykorzystaniem platformy e-learningowej umożliwiającej telekonferencję z możliwością rejestracji zajęć i komunikację lektora z uczestnikami w tym samym czasie);
~ w harmonogramie w BUR Usługodawca jest zobowiązany każdorazowo wskazać, że dane zajęcia są przeprowadzona w trybie niestacjonarnym (zdalnym);
~ zajęcia muszą być nagrywane, a ich zapis przechowywany w celach kontrolnych (zapis audio-video ma przedstawiać zarówno prowadzącego jak i uczestników szkolenia, oraz wyświetlać bieżącą datę i godzinę zajęć);
~ instytucja realizująca usługę zdalną musi zagwarantować możliwość przeprowadzenia monitoringu takiej usługi np. poprzez dostęp do zdalnego połączenia w trakcie prowadzonych zajęć (możliwość podejrzenia zajęć w trakcie ich prowadzenia);
~ instytucja realizująca usługę musi przyjąć od uczestnika oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, w tym wizerunku, z informacją o udostępnieniu do wglądu nagrań Operatorowi PSF.

W przypadku realizacji takiej usługi (w trybie zdalnym) instytucja realizująca usługę przekazuje do Operatora PSF (na adres mailowy wskazany przez Operatora) informację o sposobie dostępu do prowadzonych zajęć. Informacja ta powinna zostać przekazana najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć w takiej formie.

Zwiększ czcionkę
Wysoki kontrast