Wytyczne IP RPO WSL – WUP dotyczące zasad prowadzenia przez Operatora naboru w trybie ciągłym w ramach PSF

Informujemy, że w celu doprecyzowania ewentualnych niejasności w zakresie sposobu postępowania Operatorów PSF prowadzących nabór w trybie ciągłym, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przygotował wytyczne określające sposób prowadzenia naboru w trybie ciągłym w ramach PSF w województwie śląskim.

Oto one:

Operatorzy PSF wskazani w harmonogramie naborów fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach PSF jako Operatorzy prowadzący nabór w trybie ciągłym, zobligowani są do prowadzenia przedmiotowego naboru w następujący sposób:
1) Nabór ciągły ma charakter otwarty i prowadzony jest do momentu odwołania lub całkowitego wyczerpania alokacji dostępnej w ramach danego projektu;
2) W ramach naboru ciągłego (za wyjątkiem dnia rozpoczęcia naboru – patrz pkt 3) Przedsiębiorca może złożyć do Operatora PSF fiszkę wniosku w dowolny dzień i o dowolnej godzinie;
3) W dniu rozpoczęcia naboru ciągłego u Operatora, fiszka wniosku może zostać wysłana przez Przedsiębiorcę nie wcześniej niż o godzinne 8.00;
4) Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przekazuje fiszki wniosków do Operatora PSF w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30;
5) Fiszki wniosków, które zostaną złożone przez Przedsiębiorcę w dzień wolny od pracy lub poza godzinami pracy Urzędu są przekazywane do Operatora PSF w kolejny dzień roboczy;
6) Operator PSF odbiera przekazane przez Urząd fiszki wniosków w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00;
7) Po elektronicznym złożeniu fiszki, Przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazania Operatorowi PSF dokumentów zgłoszeniowych w formie papierowej w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia fiszki. Termin liczy się od dnia następującego po dniu złożenia fiszki wniosku;
8) Operator PSF przyjmuje dokumenty zgłoszeniowe w formie papierowej w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00;
9) W przypadku niedostarczenia papierowej wersji dokumentów zgłoszeniowych do Operatora, w przeciągu 2 dni roboczych od daty elektronicznego złożenia fiszki, Operator pozostawia dokumenty zgłoszeniowe bez rozpatrzenia;
10) W ramach naboru ciągłego nie jest publikowana lista fiszek;
11) Fiszka wniosku, która nie zmieści się w dostępnej wartości dofinansowania w ramach projektu nie będzie rozpatrywana przez Operatora.

Zwiększ czcionkę
Wysoki kontrast